برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26464 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25463 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25293 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25045 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (23535 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21472 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (20071 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (19184 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19051 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18273 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (18002 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (17898 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17393 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17208 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17052 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16923 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16229 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15945 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15889 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15662 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15615 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15487 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15382 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15089 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (15059 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (19375 دریافت)
طلب ممتاز (15078 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12063 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (10294 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (7497 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7402 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (7082 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5656 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5250 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (5169 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4711 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4545 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4382 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4241 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4166 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (3994 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (3925 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3720 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3639 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3623 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3578 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3485 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3348 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3250 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (3225 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 19152 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 16232 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 14295 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 11711 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5249 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
خوش آمدید ( 2467 بازدید)
تاریخچه ( 1487 بازدید)
مجوز ( 1482 بازدید)
شماره های قدیمی ( 1380 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 1318 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 1220 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1113 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1067 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 883 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 748 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 746 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 453 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1676 چاپ)
نمایه مقالات ( 1180 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1123 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1059 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1051 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1037 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 169 چاپ)
تاریخچه ( 89 چاپ)
مجوز ( 76 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 76 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 73 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 60 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 55 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 49 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 48 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 48 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 45 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb