برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26581 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25633 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25347 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25095 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (23949 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21576 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (20231 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (19329 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19134 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18366 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (18175 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (18058 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17480 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17285 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17163 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16997 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16293 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16068 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15948 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15735 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15678 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15586 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15471 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (15218 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15139 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (19754 دریافت)
طلب ممتاز (15612 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12147 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (10652 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (7894 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7611 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (7221 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5796 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (5418 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5270 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4836 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4658 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4474 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (4351 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4318 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (4233 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4216 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3757 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3687 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3650 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3614 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3516 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3432 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3318 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (3289 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 19645 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 16492 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 14504 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 11959 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5294 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
خوش آمدید ( 2472 بازدید)
تاریخچه ( 1750 بازدید)
مجوز ( 1741 بازدید)
شماره های قدیمی ( 1546 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 1490 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 1371 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1226 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 906 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 885 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 846 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 487 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1687 چاپ)
نمایه مقالات ( 1190 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1128 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1067 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1062 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1053 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 195 چاپ)
تاریخچه ( 101 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 87 چاپ)
مجوز ( 86 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 83 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 71 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 58 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 57 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 56 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 52 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 51 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb