برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26996 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (26052 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25513 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25253 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (25198 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21913 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (20751 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (19831 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19502 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (19021 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18690 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (18608 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17762 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17598 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17578 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17272 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16538 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16416 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (16212 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (16002 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15983 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15883 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (15807 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15787 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15355 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (20370 دریافت)
طلب ممتاز (17191 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12386 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (11684 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (9280 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (8189 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (7804 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (6322 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (6209 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (6119 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5349 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (5252 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (5049 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (4951 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4831 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4643 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4359 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (4037 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3855 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (3731 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3730 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3728 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3698 دریافت)
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری (3678 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3658 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 20856 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 16906 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 14952 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 12615 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5419 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
شماره های قدیمی ( 2711 بازدید)
خوش آمدید ( 2479 بازدید)
تاریخچه ( 2145 بازدید)
مجوز ( 2136 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 1861 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 1642 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1419 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 1138 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 1061 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 906 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 679 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1719 چاپ)
نمایه مقالات ( 1211 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1135 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1100 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1092 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1091 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 279 چاپ)
تاریخچه ( 128 چاپ)
مجوز ( 117 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 114 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 106 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 95 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 84 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 81 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 74 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb