برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26335 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25301 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25249 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25005 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (23185 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21357 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (19850 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (18989 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18943 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18136 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (17772 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (17698 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17301 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17068 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (16876 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16819 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16144 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15842 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15796 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15555 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15554 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15373 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15271 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15041 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (14871 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (18909 دریافت)
طلب ممتاز (14639 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11983 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (10040 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7277 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (7116 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (6897 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5562 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5190 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (4887 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4480 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4447 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4286 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4130 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4122 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (3734 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (3687 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3651 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3597 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3585 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3541 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3442 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3275 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3197 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (3183 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 18512 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15877 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 13959 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 11289 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 5212 بازدید)
خوش آمدید ( 2465 بازدید)
تاریخچه ( 1131 بازدید)
مجوز ( 1128 بازدید)
شماره های قدیمی ( 1010 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 991 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 783 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 737 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 635 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 605 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 473 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 460 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 413 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1662 چاپ)
نمایه مقالات ( 1174 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1121 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1046 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1041 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1028 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 153 چاپ)
تاریخچه ( 78 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 67 چاپ)
مجوز ( 66 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 64 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 52 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 50 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 44 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 42 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 40 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 38 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb