برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26664 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25702 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25386 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25128 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (24139 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21633 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (20335 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (19404 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (19227 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18437 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (18276 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (18165 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17543 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17334 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (17225 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (17052 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16354 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (16152 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15999 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15781 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15718 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15645 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15557 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (15295 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15205 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (19887 دریافت)
طلب ممتاز (15884 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (12194 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (10991 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (8097 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7721 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (7317 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5886 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (5552 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5285 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4893 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4696 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (4593 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4563 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (4380 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4373 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4231 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3782 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3745 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3659 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3629 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3530 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3469 دریافت)
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (3372 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3356 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 19854 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 16569 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 14577 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 12071 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
نمایه مقالات ( 5317 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
خوش آمدید ( 2474 بازدید)
تاریخچه ( 1825 بازدید)
مجوز ( 1814 بازدید)
شماره های قدیمی ( 1638 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 1548 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 1417 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 1261 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 1135 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 922 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 906 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 883 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 512 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1693 چاپ)
نمایه مقالات ( 1193 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1130 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1075 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1068 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1059 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 208 چاپ)
تاریخچه ( 106 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 94 چاپ)
مجوز ( 92 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 90 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 76 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 64 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 62 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 61 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 52 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 51 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb