برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (26368 مشاهده)
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (25312 مشاهده)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005) (25252 مشاهده)
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977) (25006 مشاهده)
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم (23215 مشاهده)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک) (21365 مشاهده)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (19923 مشاهده)
چیستی جرایم ناقص (19052 مشاهده)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (18970 مشاهده)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (18183 مشاهده)
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‌های حقوقی و کیفری (17821 مشاهده)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (17718 مشاهده)
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما (17317 مشاهده)
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391 (17116 مشاهده)
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‌المللی (16933 مشاهده)
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران (16860 مشاهده)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (16175 مشاهده)
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی (15851 مشاهده)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (15815 مشاهده)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (15566 مشاهده)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (15558 مشاهده)
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا (15380 مشاهده)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (15302 مشاهده)
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض» (15047 مشاهده)
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‌های مدنی (14902 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (18935 دریافت)
طلب ممتاز (14654 دریافت)
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل (11987 دریافت)
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو (10048 دریافت)
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390 (7286 دریافت)
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران (7133 دریافت)
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد (6907 دریافت)
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (5564 دریافت)
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس (5196 دریافت)
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی (4915 دریافت)
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی (4488 دریافت)
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری (4451 دریافت)
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی (4291 دریافت)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (4134 دریافت)
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی» (4123 دریافت)
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت (3751 دریافت)
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان) (3695 دریافت)
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان (3652 دریافت)
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل (3597 دریافت)
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار (3590 دریافت)
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه (3544 دریافت)
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها (3444 دریافت)
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی (3283 دریافت)
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی (3198 دریافت)
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت) (3185 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
راهنمای نگارش مقاله ( 18543 بازدید)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 15887 بازدید)
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 13972 بازدید)
راه های تماس با نشریه ( 11306 بازدید)
فرم اشتراک ( 7557 بازدید)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 7545 بازدید)
اولویت های بررسی مقالات ( 5936 بازدید)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 5219 بازدید)
نمایه مقالات ( 5215 بازدید)
خوش آمدید ( 2465 بازدید)
تاریخچه ( 1143 بازدید)
مجوز ( 1139 بازدید)
شماره های قدیمی ( 1018 بازدید)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 996 بازدید)
اهداف وچشم انداز ( 793 بازدید)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 741 بازدید)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 638 بازدید)
اصول اخلاقی انتشار ( 612 بازدید)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 478 بازدید)
راهنمای سریع داوری ( 464 بازدید)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 416 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 220 ارسال)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 210 ارسال)
نمایه مقالات ( 210 ارسال)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 192 ارسال)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 184 ارسال)
راه های تماس با نشریه ( 170 ارسال)
راهنمای نگارش مقاله ( 170 ارسال)
فرم اشتراک ( 167 ارسال)
اولویت های بررسی مقالات ( 160 ارسال)
خوش آمدید ( 148 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه ( 1667 چاپ)
نمایه مقالات ( 1174 چاپ)
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی ( 1169 چاپ)
خوش آمدید ( 1121 چاپ)
فهرست نشریات معتبر وزارت علوم ( 1062 چاپ)
راه های تماس با نشریه ( 1050 چاپ)
دیدگاه‌های حقوق قضایی ( 1042 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 1032 چاپ)
فرم اشتراک ( 962 چاپ)
اولویت های بررسی مقالات ( 924 چاپ)
شماره های قدیمی ( 154 چاپ)
تاریخچه ( 80 چاپ)
اهداف وچشم انداز ( 68 چاپ)
مجوز ( 67 چاپ)
اصول اخلاقی انتشار ( 65 چاپ)
فرایند انتشار مقالات و بازه زمانی ارزیابی ( 52 چاپ)
مصادیق تخلفات پژوهشی ( 50 چاپ)
لیست مقالات چاپ شده در فصلنامه دیدگاه های حقوقی از سال 1375 تا زمستان 1393 ( 44 چاپ)
راهنمای تنظیمات مربوط به کاربران ( 42 چاپ)
راهنمای سریع داوری ( 41 چاپ)
سوال و پرسش مرتبط پایگاه و نشریه ( 38 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb