فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- درختواره
درختواره حوزه‌های تخصصی حقوق

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۱ | 
درختواره حوزه‌های تخصصی حقوق:
 
  1. کلیات: آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی/ تاریخ حقوق /جامعه شناسی حقوق/ حقوق - صنفی/ سایر: فلسفه حقوق/ نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  2. حقوق ارتباطات : حقوق ارتباطات دور / حقوق تطبیقی ارتباطات/ حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک/ حقوق رسانه ها
  3. حقوق بین الملل: حقوق بشر/ حقوق بین الملل خصوصی/ حقوق بین الملل عمومی/ حقوق تطبیقی
  4. حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  5. حقوق جزا و جرم شناسی: آیین دادرسی کیفری/ پزشکی قانونی/ جرم شناسی و کیفر شناسی/ حقوق جزای اختصاصی/ حقوق جزای تطبیقی/ حقوق جزای عمومی/ حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  6. حقوق خصوصی: آیین دادرسی مدنی/ حقوق تجارت/ حقوق ثبت/ حقوق مالکیت های فکری معنوی/ حقوق مالکیت صنعتی/ حقوق مدنی/ حقوق خانواده/ مسئولیت مدنی
  7. حقوق عمومی: حقوق اداری/ حقوق اساسی /حقوق عمومی تطبیقی/ حقوق کار و تأمین اجتماعی/ حقوق مالیه عمومی
  8. فقه و حقوق: حقوق اسلامی/ قواعد و اصول فقهی/ مباحث فقهیحقوقی/ مباحث فقهیکیفری
  9. گرایش های جدید حقوقی: حقوق امنیتی/ حقوق حمل و نقل و.... / حقوق فناوری‌های زیستی/ حقوق محیط زیست/ حقوق نفت و گاز/ حقوق هسته‌ای/حقووق رایانه/ حقوق ورزشی/ مشاوره بهداشتی و پزشکی/ حقوق رقابت/ داوری و حل اهختلاف
10.      گروه‌های ویژه: اسناد بین المللی و کنوانسیونها/ بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران/ بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها/ قواعد و اصول حقوقی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ir/find.php?item=1.85.93.fa
برگشت به اصل مطلب