فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- اولویت های پژوهشی فصلنامه
موضوعات دارای اولویت جهت چاپ در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | 

اولویت دریافت مقالات در حوزۀ ساماندهی نظام پولی و تبیین ماهیت حقوقی تعهدات پولی و معیارهای بانکداری اسلامی به عنوان یکی از اولویتهای فصلنامه برای دریافت مقالات است و به اهل فضل و دانش پیشنهاد می شود که برخی از مقالات پژوهشی خود را در این حوزه به ویژه راهکارهای حقوقی فرار از سلطۀ اقتصادی خارجی و پیشگیری از غارت سرمایه های ملی کشورها تدوین و به دفتر فصلنامه ارائه فرمایند. برای نمونه برخی از اولویتها و عنوان های کلی از قرار ذیلند:

1- مثلی یا قیمی بودن پول؛ 2- رابطۀ حقوقی قرض پول و وام بانکی؛ 3- ماهیت حقوقی انواع وامها و معاملات واگذاری وام به وام گیرنده و دیگری؛ 4- تعیین سود قطعی برای وامها و سپرده های پولی؛ 5- به وسیله یا نتیجه بودن تعهد بانکها - آیا بانکها نسبت به باز گرداندن مبلغ عددی مندرج بر روی پول تعهد می کنند یا نسبت به ارزش واقعی آن؛ 6- بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا- مسئولیت انتشار پول بدون پشتوانه؛ 7- مسئولیت ناشی از تورم (تورم داخلی و خارجی)؛ 8- انواع گوناگون قراردادهای سرمایه گذاری؛ 9- حدود مسئولیت شخصی مدیران و متصدیان امور بانکی و تفکیک آن از مسئولیت شخص حقوقی بانک.10- اعتبار قراردادهای اسناد تجاری و اعتبارهای اسنادی جدید؛ 11- ماهیت حقوقی انواع سهام و سهام عدالت؛ 12- وضع حقوقی معاملات مربوط به سهام عدالت. 13- مبانی، دلایل و آثار (مثبت و منفی) حذف چند صفر از پول ملی و تغییر واحد آن؛ 14- نقش حذف چند صفر از پول ملی و تغییر واحد آن در روابط حقوقی اشخاص و نقل و انتقال بدون سبب داراییها. علاوه بر این برخی از چالشهای دیگری نیز در مورد ایفای تعهدات پولی وجود دارد که تحلیل صحیح و رفع ابهام از آنها در اجرای عدالت تأثیر مثبتی خواهد داشت: برخی از محورهای چالشی عمومی مذکور در این حوزه عبارتند از: - کیفیت ایفای صحیح تعهد مؤسسات پولی و مالی نسبت به طلبکاران خود و ایفای صحیح تعهد بدهکاران بانکی؛- شرایط ایفای تعهد دولت نسبت به کارکنان خود و ایفای صحیح تعهد بدهکاران به دولت؛- شرایط اجرای تعهدات کارفرمایان در قبال کارگران؛ -کیفیت پرداخت مطالبات ارزی در صورت نوسان قیمت؛ - برائت ذمۀ بدهکاران کلان بانکی و دولتی با تأدیۀ مبلغ اسمی وام یا تأدیۀ ارزش واقعی آن؛ [1] - معیار برائت ذمۀ متعهد پرداخت نفقه (آیا متعهد پرداخت نفقه با تأدیۀ مبلغی پول بری می شود؟)؛- رابطۀ حقوقی نفقۀ عمومی شهروندان و یارانه ها؛- مبنا و ماهیت حقوقی یارانه ها (تکلیف دولت نسبت به پرداخت یارانه ها از باب جبران خسارت است یا تأدیۀ نفقۀ عمومی یا...). در یک بررسی اجمالی به نظر می رسد که هر یک از عنوانهای جزیی یا کلی مذکور ظرفیت و قابلیت اجرای پژوهشهای متعدد حوزوی و دانشگاهی را دارد. نادیده گرفتن این ضرورتها و تکرار کارهای بدون اولویت و انجام داده شده و ارائۀ مباحث تکراری در مقالات و پایان نامه ها اتلاف وقت و خطای آشکار است .


  1- معیار پذیرفته شده در پاسخ به این سؤال نسبت به برائت ذمۀ بدهکاران معمولی نیز صادق است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ir/find.php?item=1.65.22.fa
برگشت به اصل مطلب