فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- هیات تحریریه
اعضای هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۷/۱۰ | 

  اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :

  دکتر حمید ابهری – دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

  دکتر ربیعا اسکینی- استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی

  دکتر محسن اسماعیلی – دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  دکتر سیامک ره پیک – استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

  دکتر محمد حسن صادقی مقدم – استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  دکتر سید حسین صفایی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

  دکتر محمد عیسایی تفرشی – استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

  دکتر علی اکبر فرح زادی – استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

  دکتر سید مرتضی قاسم زاده – استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

  دکتر عباس قاسمی حامد – استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  دکتر حسنعلی مؤذن زادگان – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

  دکتر حسین میرمحمدصادقی- استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

  دکتر سید ابوالقاسم نقیبی- دانشیار دانشگاه شهید مطهری

مدیر اجرایی:

راضیه مکوندی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب