فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- هیات تحریریه
اعضای (دبیران علمی نشریه) هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۷/۱۰ | 
مدیر مسئول
 
دکتر علی قاسمی
استاد یار حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضائی
پست الکترونیکی:a.ghasemi1959@yahoo.com
 
سر دبیر
دکتر باقر شاملو
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی : baghershamloo@gmail.com
اعضای هیات تحریریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد حقوق خصوصی , پژوهشگاه علوم و فنون سازمان انرژی اتمی
پست الکترونیکی:ahad.bar@yahoo.com
دکتر محسن اسماعیلی
دانشیار حقوق خصوصی ،  دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:esmaeili1344@yahoo.com
دکتر ولی الله رستمی
دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:vrostami@ut.ac.ir
دکتر سیامک ره‌پیک
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
پست الکترونیکی:srahpeikgmail.com
دکتر سید قاسم زمانی
دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی:drghzamani@gmail.com
دکتر محمدحسن صادقی‌مقدم
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:mhsadeghy@ut.ac.ir
دکتر سیدحسین صفایی
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
پست الکترونیکی:hsafaii@ut.ac.ir
دکتر محمد عیسایی‌ تفرشی
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی:Tafreshi27@gmail.com
دکتر علی‌اکبر فرح‌زادی
استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
پست الکترونیکی:aliakbar.farahzadi@yahoo.com
دکتر سیدمرتضی قاسم زاده
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
پست الکترونیکی:dr.qasemzadeh@yahoo.com
دکتر عباس قاسمی‌حامد
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی:dr.gh.hamed@gmail.com
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی:moazenzadegan@gmail.com
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی:drsadeghi128@yahoo.com
مدیر اجرائی
دکتر عباس میررشکاری
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی:mirshekari@ujsas.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب