فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- معرفی نشریه
دیدگاه‌های حقوق قضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۵/۲ | 

این فصلنامه از سال 1373 تا 1390 با نام «دیدگاه های حقوقی» توسط دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چاپ و منتشر ، پس از آن تا این زمان با نام "فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی"، ادامه فعالیت می دهد.

سردبیران نشریه از ابتدا تاکنون:

  • دکتر حشمت الله سماواتی ( 1374 تا 1376)
  • دکتر سیامک ره پیک (1377  تا 1383)  
  • دکتر علی قاسمی (1384 تا 1385)
  • دکتر احمد اسماعیل تبا (1385 تا 1388)
  • دکتر سید مرتضی قاسم زاده ( 1389 تا 1396)
    دکتر باقر شاملو  ( 1396 تا کنون)

    مدیر اجرایی: 

  • دکتر عباس میرشکاری
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی:
http://jlviews.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب