راهنمای نگارش مقاله

شیوه‌نامه‌ی نگارش (ضرورت ها و پیش نیازها)
تنها مقاله‌هایی که علاوه بر داشتن محتوای علمی، با رعایت شرایط شکلی زیر نگارش شده باشند،
پذیرفته می‌شود: 
رعایت نگارش مقاله با قلم (12B Zar فاصله‏‌ی خطوط cm ۱، فونت تیترها متفاوت از متن با قلم (12B Compset چکیده لاتین (Times New Roman) با تعداد کلمات (6000 تا 7500) در محیط ورد الزامی است.
از آنجا که زبان فصلنامه فارسی می‌باشد؛ در سراسر مقاله رعایت مهم‌ترین قواعد نگارشی نظیر: دستور زبان و رسم الخط فارسی، رعایت علائم ویرایشی، رعایت نیم فاصله، شماره گذاری انگلیسی الزامی می‌باشد.
در تمام ارجاعات (فارسی، لاتین و ...)، روش درون متن (مشخصات کوتاهی از مآخذ، به همراه شماره صفحه مورد استناد بدون علائم اختصاری ص/P). مراعات گردد. (کاتوزیان، 1376: 65)
آدرس فیزیکی، پست الکترونیکی و وابستگی دانشگاهی (Affilliation) همزمان با متن، به خصوص در سامانه اصلاح و درج شود. منظور از نشانی، آدرس پستی بوده لذا پست الکترونیکی (ایمیل) جداگانه قید شود. پست الکترونیک /کد ملی، پیشوند،  نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی مکاتبه، کشور، سازمان وابسته تمام نویسندگان درج و ثبت گردند. 
با نصاب بیش از 150 و حداکثر تا 200 کلمه، همسان و متناسب‌سازی بین دو متن چکیده فارسی و انگلیسی انجام و هر دو چکیده به ابتدای مقاله الحاق گردد.
فرم اصالت اثر و رعایت اخلاق انتشار (تعهد اصالت مقاله و عدم ارائه به سایر نشریات در طول ارزیابی و اجتناب از مصادیق تخلف پژوهشی) ضمن اعلام موافقت نهائی نویسنده مسئول ، یا الحاق کارت و مدرک حاکی از درجه علمی و فارغ التحصیلی نویسنده/ نویسندگان، به صورت جمعی امضا و در فایل پیش نیاز (فرعی) بارگذاری شود. ( امضاء الکترونیکی، عکس یا اسکن و بارگذاری این اجازه در باکس فرعی (فایل پیش نیاز) صورت گیرد. (الصاق همزمان قبض پرداخت 150 هزارتومان ورودی مقاله به محض ارسال پیام برای برخی مقالات (دارای قابلیت ارزیابی) الزامی است.
در خصوص چکیده‌ها، با نصاب بیش از 150 و حداکثر تا 200 کلمه، همسان و متناسب‌سازی بین دو متن چکیده فارسی و انگلیسی انجام و هر دو چکیده به صورت یک پاراگراف (بند) و در یک صفحه (صفحه اول) به مقاله الحاق گردد.
کلید واژگان جامع و مانع، غیر تکراری و اختصاصی مقاله باشند؛ عبارات کلید واژگان  تکراری یاکلی نباشد.(4 تا 7 کلمه)
مقدمه باید یک دهم مقاله و تمهید لازم برای موضوع مقاله باشد. . (حداقل 800کلمه)، پس از مقدمه مختصر- اصل موضوع مقاله ارائه شود.
عناوین اصلی و تیترهای فرعی و قسمت‌بندی موضوعی باید حاوی نظم منطقی باشد. کلیه مطالب یه جز مقدمه و نتیجه باید حداکثر در ذیل 5 شماره و قسمت تقسیم شوند. (مانند   صفحه  )
پیکربندی مقاله یکسان تقسیم و بحث شوند. تبعیض و تفاوتی بین قسمت بندی‌ها نباشد (به طور مثال قسمتی بدون زبر بخش و قسمتی با زیر بخش یافت نگردد).
تمام زیر نویس‌ها (پاورقی‌ها) در هر صفحه از شماره 1 شروع گردد. فونت و اندازه خطوط همه پاورقی‌ها یکسان شود
در نتیجه‌ مقاله باید نتایج مهم مقاله و احیانا پیشنهاد خاص بطور مختصر ارائه گردند. (لطفا عبارت دستاوردها/ برآمد/ خلاصه/ نتیجه گیری و ... به عبارت نتیجه تغییر یابد). نتیجه‌گیری باید یک دهم مقاله و تمهید لازم برای اتمام مقاله باشد. (حداکثر 800کلمه)
در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی، عربی و لاتین مرتب کنید. تاکید می‌شود به جز مراجع نامبرده شده در متن، مرجع دیگری در بخش مراجع نوشته نشود. در صفحه فهرست منابع و مآخذ به روش زیر عمل شود: (نام خانوادگی، نام، سال انتشارکتاب، عنوان کتاب، نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشار دهنده.)
منابع ابتدا به تفکیک نوع منبع (فارسی، عربی، لاتین و ... ) جداسازی و سپس به ترتیب حروف الفبائی مرتب و در نهایت منابع الکترونیکی، پرونده و آراء به صورت متوالی درج شوند.
در صفحه فهرست منابع و مآخذ ضمن مطالعه دقیق منابع دسته اول و مقاله‌های مرتبط جدید با رعایت این قاعده (نام کتاب و نام مجلات) به صورت برجسته، با فونت‌های  (Bold) وایتالیک (Italic) و عنوان مقالات داخل گیومه "   " لیست شماره گذاری متوالی منابع  نوشته شوند
در راستای مستندسازی مقاله، ضمن ارجاع مختصر در متن مقاله (ارجاع درون متنی داخل پرانتز) با رعایت ترتیب استفاده از آن منبع درون متن، در انتهای مقاله (قسمت فهرست منابع) منبع استفاده شده با مشخصات کامل برای یکبار آورده شود؛ به طوری که داوران و خوانندگان بتواند براساس شماره ترتیبی ارجاعات داخل مقاله (برای یافتن مستند مطلب) در انتهای مقاله مشخصات کامل منبع را دسترسی داشته و مطالعه نماید. مثال: پس از شماره منبع (1)(نام نویسنده، سال انتشار منبع، صفحه...) برای داخل متن و با اشاره به شماره منبع درون متن 1. (نام خانوادگی، نام، سال انتشارکتاب، عنوان کتاب، نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشار دهنده.) در انتهای مقاله و در فهرست منابع نوشته شود.
لازم است کلیدی و زیباترین سطر و جمله مقاله در یک کادر و پایان مقاله، معین، درج و اعلام شود.

سایر موارد:
 1. مسئولیت صحت مطالب مقاله، ترتیب اسامی و پیگیری به عهده نویسنده مسئول (با درجه دکتری یا عضویت هیئت علمی)  است.
 2. مجله در ویرایش مقالات آزاد است.
 3. نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نبوده، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد. 
 4. مقاله برگرفته از پژوهشی اصیل و دارای صحت و اعتبار علمی و با استناد و استدلال کافی؛ دارای ساختاری علمی و روان ارائه شده باشد.
 5. مقاله در چار چوب منافع ملی کشور، طبق موازین سیاستهای کلی نظام، همسو با سیاست‌های قوه قضائیه و در حدود قوانین و مقرات موضوعه نگارش شده باشد.
 6. مقالات ابتدا توسط کارشناسان، مدیر اجرائی و سردبیر مورد بررسی، ارزیابی کلی قرار گرفته و در اکثر موارد تعیین داور می‌شوند: در این قسمت، مقالاتی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع مجله همخوانی و متناسب با سطح علمی نشریه تدوین گردیده و مطابق با شیوه‌نامه مجله تدوین شده باشند. در ادامه و مرحله بعدی که مرحله داوری خواهد بود و حداقل از 2 تا 6 ماه زمان می‌برد، به داور ارسال و تحت ارزیابی دو داور قرار می گیرند.
 7. فقط مقالاتی به کمیته علمی ارسال می شوند که چارچوب اصلی یک مقاله علمی را داشته باشند
 8.  مقاله نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی (به صورت مکتوب یا الکترونیکی) چاپ و یا همزمان به سایر مجلات ارسال شده باشد.
 9. تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی نویسنده مسئول و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 10. مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهدگرفت. هیأت تحریریه مجله در رد، قبول و یا اصلاح مقالات و همچنین بررسی هرگونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.
 11. گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
 12. مقالاتی که بر اساس مندرجات این راهنما تهیه نشده و با شیوه نامه نگارش نشریه مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.
 نویسندگان محترم؛ ضمن استفاده از سایر منابع (کتب، مقالات و ...) با ارجاع درون متنی و ذکر منبع اختصاصی در پایان مقاله، از مقالات منتشر شده این نشریه (فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضائی) بازدید و بهره برداری فرمائید.

الف- شرایط (الزامی و عمومی) نویسنده:
 • نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به صورت کامل به فارسی و انگلیسی در سامانه و ابتدای فایل مقاله با نام نوشته شود. (در پاورقی رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسندگان و نویسنده مسئول مشخص شود.
 • میزان تحصیلات تکمیلی، رتبه‌ی علمی، گروه آموزشی، رشته‏ ی تحصیلی و دانشگاه محل خدمت به صورت فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • نویسنده‏ ی مسئول در مقالاتی که چند نویسنده دارند (با مختصات بند 1و2) تعیین ثبت نام شود.
 • نشانی پست الکترونیکی نویسنده/ نویسندگان، شماره‏‌ی تلفن، دورنگار، کدپستی و نشانی نویسنده یا نویسندگان ذکر شود.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها (کارشناشی ارشد) یا رساله‌های دانشجویی (دکتری) با مسئولیت استاد راهنما قابل بررسی است.
 • ارائه موافقت نهائی نویسنده مسئول با متن ارسالی و بارگذاری تعهد اصالت مقاله بدون مشابه و عدم ارائه به سایر نشریات در طول ارزیابی در صفحه اول مقاله (فایل با نام) الزامی است.
 • همچنین نویسنده/نویسندگان مقاله می‌بایست در چند سطر، جنبه های نوآوری و ابتکاری بودن مقاله خود را در برگه درخواست چاپ توضیح دهند.
  ب- شرایط (شکلی و ماهوی) پذیرش مقاله:
 • هر مقاله باید بخش ‏های اساسی ذیل را دارا باشد: چکیده فارسی و انگلیسی (از 150 تا حداکثر 200 کلمه)، که در‌بردارنده موضوع و مهمترین نتایج پژوهش باشد و  واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداقل 4 و حداکثر 7 واژه)، مقدمه، متن اصلی، روش‌ها، نتیجه‌گیری و فهرست منابع (فارسی، عربی و لاتین).
 • صرف ترجمه‏ متون خارجی به عنوان مقاله پذیرفته نمی‌شود.
 • مقاله باید حاصل مطالعات، تجربه‌ و پژوهش‌های نویسنده بوده و متضمن دستاورد علمی جدید باشد؛
 • همچنین مقاله در نشریه دیگری چاپ نشده یا همزمان برای چاپ به نشریه ی دیگری ارسال نشده باشد.
 • مقاله با قلم ۱۲ B Zar با رعایت فاصله‏ ی cm ۱ در قالب Microsoft Word   ۲۰۰۷ یاMicrosoft Word ۲۰۱۰ در حداکثر با تعداد  7500 کلمه تایپ شده باشد.
 • مقاله در قطع A4 با حاشیه‌های نرمال 54/2 از هر طرف و فاصله بین سطرها 2/1 حروفچینی شود.
 • ذکر کلیه منابع به ترتیب الفبایی در انتهای مقاله، (منابع فارسی، عربی و لاتین) الزامی و حد نصاب لازم ارجاع دهی و بیان منابع به تعداد 15 منبع رعایت شود.
 • تقسیم مباحث و مطالب با استفاده از شماره اصلی و فرعی (حد اکثر تا 3 شماره، مانند: 2-2-3) صورت پذیرد و شماره اصلی در سمت چپ و شماره‌های فرعی در سمت راست قرار گیرند و از به‌کارگیری عناوینی همچون بخش، فصل و گفتار خودداری شود.
  پ- شرایط استناد و ارجاع به منابع:
با توجه به پیروی این فصل‌نامه از روش «استناد درون متنی»، شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی بر اساس فرمت APA  رعایت شرایط ذیل لازم است:
 • اطلاعات کتاب شناسی (فارسی و لاتین) در متن مقاله، به صورت زیر ذکر شود: (نام ‏خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره‏ صفحه).
 • در صورتی که به یک کتاب دارای جلدهای مختلف از یک نویسنده ارجاع داده شود، (نام‏ خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره‏ ی جلد / شماره ‏ی صفحه).
 • در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان، نام اول (کوچک) آن‏ها نیز ذکر گردد.
 • در صورتی که به چند کتاب از یک نویسنده با تاریخ انتشار یکسان ارجاع داده شده باشد، نام کتاب نیز اضافه گردد.
 • در صورت تکرار منابع، به ترتیب زیر عمل شود:
الف- در صورتی که منبع بی‌فاصله تکرار شود: (همان، شماره صفحه)/ (Ibid, p.)
ب- در صورتی که منبع با فاصله تکرار شود: (نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه)/ (op.cit, p.) .
در صورت استناد به سایت‏ های اینترنتی می‏ بایست تاریخ مراجعه به سایت نیز ذکر شود.

منابع خارجی با ترتیب منابع فارسی و پس از آن‌ها معرفی شوند.

فرم اصالت مقاله و تعهد به اجرای اخلاق انتشار که باید در فایل پیش نیاز (فرعی) بارگذاری گردد. (word)


دفعات مشاهده: 20856 بار   |   دفعات چاپ: 1092 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 170 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه دیدگاههای حقوق قضائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb