باسمه تعالی
قابل توجه پژوهشگران محترم :
با لحاظ تعطیلات دانشگاهی (تا پایان تیرماه جاری)، پاسخگویی به هرگونه تماس و درخواست نویسندگان محترم تنها از طریق نامه‌های الکترونیکی (قسمت ارتباط با نشریه) اجابت و پیگیری می‌شود.

Editorial Board

  Hamid Abhari- Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University.

  Rabia Eskini- Professor, Atomic Energy Organization of Iran.

  Mohsen Esmaili-  Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Tehran University.

  Siamak Rahpeyk- Professor, Judicial Sciences and Administrative Services University.

  Mohammad Hasan Sadeghi Moghadam- Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Tehran University.

  Sayyed Hosein Safai- Professor, Islamic Azad University of Tehran.

  Mohammad E.Tafreshi- Professor, Faculty Human Science, Tarbite Modarres University.

  Ali Akbar Farahzadi - Assistant Professor, Judicial Sciences and Administrative Services University.

  Sayyed Morteza Qasemzadeh- Professor, Judicial Sciences and Administrative Services University.

  Abbas Qasemi Hamed- Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.

  Hasan Ali Moazenzadegan - Associate Professor, Faculty of Law, Allameh Tabatabaee University.

  Hosein Mirmohammad Sadeghi- Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.

  Sayyed Abolqasem Naghibi- Associate Professor, Shahid Motahari University.


View: 5186 Time(s)   |   Print: 999 Time(s)   |   Email: 124 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2019 All Rights Reserved | Judicial Law Views Quarterly

Designed & Developed by : Yektaweb