Journal archive for Google Scholar Robot!

Judicial Law Views Quarterly

فصلنامه دیدگاه های حقوق قضاییVolume 23, Number 81 (2018-11)


The role of the judiciary in preventing and compensating for environmental damage in the Iranian legal system
اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transparency of Law Principle and its Position in the European Court of Human Rights Procedure and Iranian Criminal Law
اصل شفافیت قانون» و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the Custom Application approach in the interpretation In Judicial Law based on Imamiyah jurisprudence
کاربرد عرف در مقام تفسیر در حقوق قضایی مبتنی بر مبانی فقه امامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic efficiency and government intervention in the contracts
کارآیی اقتصادی و دخالت دولت در قراردادها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

research on protection of consumer rights in time-sharing contracts
حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای مشارکت زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: The right of the victim in determining the punishment and the manner of its implementation
حقّ بزه‌دیده در تعیین کیفر و نحوه اجرای آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Father's Financial Rights in Iranian and French Law
حقوق و اختیارات مالی پدر در حقوق ایران و فرانسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proof-needed jurisprudential justice of judge in Imamiyah jurisprudence and Iranian law
عدالت نفسانی قاضی در فقه امامیه و حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The scope of the right to revolution and its proportion to the Bagy
گستره حق قیام و نسبت آن با بزه بغی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 79 (2018-3)


Exploring the impacts of life quality on the offence of robbery
بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر جرم سرقت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Access to court and information and communication technology
فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات و عدالت قضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intellectual Property Protection for Player-Generated Content in Video Games
حمایت نظام حقوق مالکیت فکری از حقوق بازی‌باز کنشگردر بازی‌های رایانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specific performance in contractual obligations in Iranian law and modern private law documents
الزام به اجرای عین تعهدات قراردادی در حقوق ایران در مقایسه با اسناد نوین حقوق خصوصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consept of tort and its role in structure of division of tort law
مفهوم خطا و نقش آن در ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trustee’s claim acceptance in jurisprudence and civil procedural law
پذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Approach to the Annulment of Regulations by the Plenary Session of Administrative Court of Justice
نگاه تطبیقی به صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 77 (2017-9)


Evaluating the Effectiveness of Property Disclosure Laws in Reducing Administrative Corruption in an comparative Approach
بررسی کارآیی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and pathology the structure and competency of administrative specific institutions(courts) in Iran administrative law
بررسی و آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Modern Methods of Executing Capital Punishments under Iranian law
جایگاه روش های نوین کیفر سالب حیات در حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Place of Proportionality principle between Punishment and offence in Criminal Law of Iran and England
جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Declartory jugdement and protection of Potential Patent Infringers
رای اعلامی پیشگیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

irrevocability condition in the permissible contracts
شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sentencing the imprisonment in Iran and England Laws
کیفرگذاری و کیفردهی در حوزه‌ی سلب آزادی در حقوق ایران و انگلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of Normal Risks of Life and their Role in Scope of Tort Law
تحلیلی بر خطرات معمول زندگی و نقش آن در قلمرو مسئولیت مدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 75 (2017-3)


Juridical Baghi and legal Baghi
چالش های میان بغی فقهی و قانونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the concept of public interest and its place in the legislation Of Iran
مفهوم منفعت عمومی و جایگاه آن در قانونگذاری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criminal liability of legal Persons in Iran and the French penal system
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

parallel forward sale
ماهیت و آثار قرارداد سلف موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal Nature of margin account in financial derivative transactions
ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevent bank failures
پیشگیری از ورشکستگی بانکها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 73 (2016-9)


the competance froum for hearing to responsibility case aginst state
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت بطرفیت دولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Credit Scoring in Public Law
اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theological and Legal Foundations of Repentancein Islamic Criminal Law
مبانی کلامی و فقهی توبه درحقوق کیفری اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rules Regarding Withdrawal of the Statement of Case and Claim in the Case of Multiplicity of Litigants
قواعد استرداد دادخواست و دعوای بدوی در فرض تعدد اصحاب دعوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental disorder defense in the time of Crime: the contradiction between accused rights with victim benefits
دفاع اختلال روانی در زمان ارتکاب جرم: تقابل حقوق متهم با منافع قربانی در حقوق کیفری بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Obeying God as the Foundation of the Islamic Right
مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 72 (2016-3)


تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات و جلوه‌های آن در فقه و حقوق کیفری ایران
تداخل و عدم تداخل اسباب و مسبّبات و جلوه‌های آن در فقه و حقوق کیفری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to legislator’s new approaches in the parole system
درآمدی بر رویکردهای نوین قانونگذار در نظام آزادی مشروط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legitimacy and Legality of Unilateral Economic Sanctions Under International Law
واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم های یکجانبه اقتصادی تحت حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Law of evidence in administrative proceeding
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Use the Law of Justice jurisdiction of the Islamic Republic of Iran
تحلیل حقوقی نقش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

situation of victim in the Primary investigation
جایگاه بزه دیده در تحقیقات مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 71 (2015-12)


Being protected by sanction of violation of law of looking in to preselling law of building
ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patent pool agreement
قرارداد ائتلاف در حق اختراع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Substantive and Procedural rules of Repentance in the Iranian penal legislation
مقررات شکلی و ماهیتی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

media court and procedural justic
دادگاه رسانه و عدالت رویه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rights Of The Accused In The Stage Of Being Under Surveillance In The Criminal Procedure Act And Its Compatibility With English Law
حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The jurisdicated courts of cross border Insolvency claims (Comparative study in the laws of Iran, USA and UNCITRAL model law (1997))
دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی ( بین المللی) (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 70 (2015-9)


Criminological–Islamic approach of the territory of biological factors to criminal behavior
رویکردی جرم شناختی– اسلامی بر قلمرو تاثیر عوامل زیستی بر رفتار مجرمانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiplicity of the result in tazier according to the Islamic penal act
تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nature and Bases of the Doctrine of Anticipatory Breach in Figh & Iranian Law
ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criticizing the amount of
نصاب حد سرقت در بوته نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature of Dissolution of Contract in Shi’it Jurisprudence and Iranian Law, with Comparative Study in England and French Law
سیر تحول ماهیت اقاله در حقوق اسلام و ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Realize the Error and its Effect on Conclusion of Electronic Contracts (Comparative Study)
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 69 (2015-5)


Sanctions on Legal Entities for Offenses in Islamic Penal Code Act 2012
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Rights of Accused’s Family in the Process of Preliminary Investigation in Iran & France
مطالعه ی تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

al Remedies and Judicial Immunity of States: The International Court of Justice Jurisprudence
حق دادخواهی و مصونیت قضایی دولت ها: رأی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آلمان و ایتالیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dynamism of “Investment” Concept in Light of ICSID Determining Jurisdiction Methodologies
پویایی مفهوم «سرمایه گذاری» در پرتو متدولوژی های احراز صلاحیت ایکسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges in Protection of Geographical Indications in the Iranian Legal System: Opportunities and Recommendations
چالش های حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظام حقوقی ایران؛ فرصت ها و پیشنهادها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Concept and Legal Effects of “Complete Relation”, “Subject to”, “Relating to” and “Having Same Origin” in Iranian Civil Code
مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم‌منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Reference Obligation as to Price
تبدّل ضمان مثل به قیمت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 68 (2015-1)


RESPONSIBILITY OF STATES FOR EXPULSION OF ALIENS, With Special Attention to the Case Law of Iran-United States Claims Tribunal
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اخراج بیگانگان با تأکید بر رویه ی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stipulation and Evidence Matters in Judicial Presumptions
قاعده سازی و مصداق شناسی در اماره ی قضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No Title
بررسی اعتبار شرط دیانت و تابعیت گواه از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Offer is a Unilateral Obligation
ایجاب، منبع یکجانبه التزام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Limit the use of imprisonment based on Islamic law
لزوم استفاده‌ی محدود از کیفر سالب آزادی بر مبنای فقه اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges of smuggling definition in Iran legal system
چالشهای تعریف جرم قاچاق در نظام حقوقی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

study of instrumental approach to the iranian criminal law in the light of the Constitution
بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No Title
تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 67 (2014-12)


Universalism and Relativism of Human Rights in the Islamic State’s Approach and Procedure
جهانشمولی و نسبی گرایی حقوق بشر در رویکرد و رویه ی دولت های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rights for the Poor
حقوق شرعی فقرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Condition of Non-Transferring Acts in Object of Sale and Consideration
شرط عدم‌ تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده 454 ق.م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Necessity of award s delivery
ضرورت تسلیم رأی در مدت داوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On a Compromised Justification of Punishment
توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new approach on right of business or carrier or trade and right of goodwill in intellectual property law
رویکردی نوین نسبت به حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از دیدگاه نظام حقوقی مالکیت فکری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Legal effects of corporate directors and managing directors after the expiration of the Term of their Office
آثار اَعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی پس از انقضای مأموریت ایشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Untitel
تعدیل مهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 66 (2014-8)


Judicial Rule "The Judex Is Legal Guardian for Refuse and Its Use in the Family Law"
بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical and Practical Achievements of Developmental Criminology
دستاوردهای نظری و عملی جرم شناسی رشد مدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Judicial Review to the Administrative Appointments by Administrative Justice Court
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب‌های اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scope of Legislation and Role of Custom in Islamic law
گستره شریعت و نقش عرف در حقوق اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Public Opinion on the Free Trade System: A Case Study of the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures
نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت‌نامه‌ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ratification of International Judicial Agreement in Iran Problems and Solutions
تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different fingers or draw blood money
«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان»‏ پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392‏
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Untitle
پیرایش قوانین منسوخ از مجموعه های رسمی (قانونی)؛ ضرورت شناسایی قوانین منسوخ و تصریح به نسخ آن ها در قوانین مصوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 65 (2014-5)


The Purview of the Administrative Justice Tribunal in Appointment of Directors of Non-Governmental Organizations (Case Study on the Director of Social Security Organization)
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در انتصاب مدیران مؤسسات عمومی غیر‌دولتی (مطالعه موردی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Practices and Attitudes of Pediatric Tehran Court Judges to Jail Alternatives
بررسی رویه و نگرش قضات دادگاه‌های اطفال تهران به جایگزین‌های مجازات حبس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legislation by Reference and Its Problems
ارجاع قانون به قانون دیگر و دشواری های ناشی از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Class Action and Its Effect on the Protection of Consumer Rights
دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Flag of Convenience and Its Impact on Aviation Safety
تحلیل تأثیر ثبت مصلحتی هواپیما در ایمنی هوانوردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protection of Copyright in Cyberspace in National Law and International Documents
حمایت از حق مؤلف در فضای سایبر در حقوق ملی و اسناد بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legal study of Originality of Literary and Artistic Works (With a Review on Court Ruling Branch 1083 of Tehran Penal Court)
بررسی حقوقی ضابطه‌ی اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

لزوم بازنگری در حقوق اشخاص ثالث (اهمیت توجه به حقوق اشخاص ثالث در قانونگذاری، تصمیمات قضایی، روابط قراردادی و بین المللی)
لزوم بازنگری در حقوق اشخاص ثالث (اهمیت توجه به حقوق اشخاص ثالث در قانونگذاری، تصمیمات قضایی، روابط قراردادی و بین المللی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 64 (2014-2)


Responsibility of Member states of International Organizations In light of International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of International Organizations
مسئولیت اعضای سازمان های بین المللی در پرتو طرح مسئولیت کمیسیون حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of media in prevention of crime in Iran criminal policy
نقش رسانه در پیشگیری از جرم در سیاست جنایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Criticism of the Right to Unrestricted Situational Prevention in Fiqh and Law
نقد عدم تحدید حق پیشگیری وضعی در پرتو قواعد فقهی و حقوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Possibility of Enacting of unified administrative procedure Act (with attention to nature and Characteristics of Administrative tribunals)
امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری (با توجه به ماهیت و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Litigating from depositary against violent
طرح دعوا توسط امین برعلیه قاهر(تاملی درماده621قانون مدنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Criminal Conspiracy against People’s Properties, Reputation and Bodies
جرم تبانی علیه اموال، اعراض و نفوس مردم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Paying Bribe When Obtaining the Right is Dependent upon it
رشوه در زمان توقف حق بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 18, Number 63 (2013-12)


Jurisprudence and legal Study of parallel Istisna securities
بررسی فقهی- حقوقی اوراق استصناع موازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Pathology of Features of Iran Administrative Contract in the Compared with France and England Law
آسیب شناسی ویژگی های قرارداد اداری ایران در مقایسه با حقوق فرانسه و انگلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The results of decreased level of consciousness on permission contracts
اثر کاهش سطح هوشیاری بر عقود اذنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The preservation of the environment in Iran's constitution
حفاظت از محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Symbolic greatness on Hadd punishments and its administrative barriers philosophical and sociological research
عظمت نمادین حدود و موانع اجرایی آن؛ تأملی فلسفی و جامعه‌شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

"Judgment" And "Judicial System": Centralization the Judicial Affairs on the Judiciary
تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Juridical analysis of frequent confession in offenses against public chastity
تعدد اقرار در جرایم علیه عفت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 18, Number 62 (2013-8)


A Comparative Study of Signing Commercial Documents through Representation (Draft, Promissory Note, and Cheque)
مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of concept of crime of territorial aggression to emphasis on resolutions of review conference kampala
بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Liability of non-doctor medical team
مسئولیت کادر درمانی غیر پزشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflict of laws in torts arising out of breach of competition laws
چالش تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت با نگاهی به نظام اتحادیه اروپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Research of Reinsurance in Fegh, Iran Law and Europeans ::union::
بررسی تحلیلی - تطبیقی بیمه اتکایی در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The principle of Confidentiality in Alternative Dispute Resolution
اصل محرمانه بودن در شیوه‌های جایگزین حل اختلاف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Influence of Good Governance on Implementing the Right to Development:
تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 61 (2013-4)


Paternalism and Labour Contracts Law
«پدرمآبی» دولت و حقوق قراردادهای کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevention of Administrative Corruption Emphasizing Information Technology
پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Problems with designating respondent of a claim in civil proceedings
مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی‏های مدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Role of the United Nations Security Council in the Implementation of International Criminal Justice
نقش شورای امنیت در تحقق عدالت کیفری بین ‏المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Critical Analysis of
تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‏های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Essence of Inchoate Offences
چیستی جرایم ناقص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Reciprocal Effect of "Res Judicata" in Civil and Penal Judgments
تأثیر متقابل اعتبار امر مختوم در رسیدگی‏های حقوقی و کیفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 17, Number 60 (2013-2)


An Overview of the USA Patriot Act
تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criteria & Examples of
ضابطه و مصادیق «کار نوعاً کشنده» با نگرش برقانون مجازات اسلامی مصوب سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Principle of Res Judicata In International Law
جایگاه اصل اعتبار امر قضاوت شده در حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consideration in Wife's Inheritance in case of her solitary on Base of Shia's Jurisprudence
بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Administrative Agreements on International Obligations of States
تأثیر موافقت نامه های اداری بر تعهدات بین المللی دولتها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Privilege Debt
طلب ممتاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legality of European ::union:: oil sanction against Iran from the aspect of International law
نقد تحریم نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از منظر حقوق بین الملل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توجه به ماهیت تعهدات پولی؛ اعتبارهای پولی و امور بانکی
ضرورت توجه به ماهیت تعهدات پولی؛ اعتبارهای پولی و امور بانکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 59 (2012-11)


The Principle of the incumbency of Preventing Contingent Damage
قاعدۀ وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آئین دادرسی مدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative analysis of denied based solely on the age of the child defined
بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The elements of aircraft product liability
ارکان مسئولیت ناشی از عیب تولید هواپیما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interested Party within the Law and Judicial Precedent in Invention Actions
ذینفع در دعاوی ناشی از اختراع از نگاه قانون و رویه قضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Natural Obligations and Citizenship Obligations
نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vacation of Rental Places on Demand of One of Landlords
تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analytical and Comparative Study of “Cyber Crime Act” and “Audio and Visual Act
تحلیل و مقارنه ای میان قانون جرائم رایانه ای و قانون سمعی و بصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تدلیس معنوی، تلبیس ریاکارانه و توقع ستایش و تقدیر
تدلیس معنوی، تلبیس ریاکارانه و توقع ستایش و تقدیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 58 (2012-8)


The Requirements of the application of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR)
شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Attempt to Rewrite the Theory of Ineffectiveness of Mora’a
تلاشی برای ساماندهی نظریۀ عدم نفوذ مراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Basis of Civil Liability of Physicians With A Glance at the New Bill for Islamic Penal Code
مبانی مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Party Autonomy in the Private International Law of Contracts
حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution of Protective Principle in the New Islamic Penal Code with Comparative Review
تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحۀ جدید مجازات اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to the quality of trial in an efficient trial process
درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Approach to Legislative Signing In the Iranian Contribution
نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 57 (2012-5)


The Mortgage of Bills and Using Them as Security/Guarantee in Iranian and British laws
رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Jurisdiction of the International Criminal Court in Trying Offences against the Administration of Justice:Case study of Thomas Lubango
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی در رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت کیفری با مطالعه موردی پرونده توماس لوبانگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative review of the principle ninety commissions and ombudsman institution
بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبودزمان (نهاد بازرسی و نظارت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corporate Crimes: A Criminological Viewpoint
جرائم شرکتی از دیدگاه جرم شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Courts Intervention in the Arbitration Proceedings in Iranian Law
دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری در حقوق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the injured person’s act in civil responsibility
اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی عامل زیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cases of Accessorily in Private Law
نظریۀ تبعیت در اعمال حقوقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trusting the judge Analyzing Article (728) of the Islamic Penal Code according to the Guardian Council's Faghi Views
اعتماد به قاضی (تحلیل مادۀ728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 0 (2011-6)Home | All volumes | All issues | All articles